Obec Horňany
 
Nájomné byty
Výstavba nájomných bytov
Bývanie je základnou potrebou človeka. Rozvoj bývania zaisťuje stabilitu počtu obyvateľov, zlepšenie demografickej situácie, prísun nových občanov a zvýšenie rozpočtu obce.
Už v roku 2007 obecné zastupiteľstvo schválilo výstavbu 14-bytovej jednotky a ČOV na obecnom pozemku pri miestnom parku. V jeseni 2008 bol pozemok podrobený geologickému prieskumu podložia a prieskumu staveniska na radón. S výstavbou obec počítala už v roku 2008, ale pre komplikované a nedoriešené vlastnícke vzťahy susednej parcely sa nepodarilo vybaviť stavebné povolenie do plánovaného termínu. Žiadosť o pridelenie finančných prostriedkov zo ŠFRB bola podaná v januári 2009.
Na základe výstavby bytovky ZSE Energia, a.s. plánuje výstavbu novej trafostanice z dôvodu zabezpečenia stability elektrického napätia v rozvodovej sústave. Nová trafostanica by mala zabrániť častým výpadkom elektrickej energie v obci. Na túto trafostanicu bude napojená bytovka a časť obce, pravdepodobne domy na hlavnej ceste Trenčianske Teplice - Bánovce nad Bebravou.
Výstavba novej bytovky začala v lete 2009. Výstavbu realizuje spoločnosť Trensing s. r. o. Trenčín. Financie na bytovú výstavbu získala obec vo forme úveru vo výške 495 927 EUR zo Štátneho fondu rozvoja bývania, a nenávratnej dotácie od Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja vo výške 196 340 EUR. Podmienkou čerpania dotácie je spolufinancovanie z obecného rozpočtu vo výške 16 530 EUR.
Celá bytovka by podľa plánu mala byť dokončená v decembri 2010.
 
V bytovke budú:
3x trojizbové byty (64,95 m2)
 
2x trojizbové byty (64,98 m2)
 
3x dvojizbové byty (44,25 m2)
 
3x dvojizbové byty (44,30 m2)
 
3x dvojizbové byty (54,84 m2)
 
 
Nájomné:
Cena za prenájom bytu bola určená na základe výšky splátky úveru. Nájomné vo výške 2,82 EUR/m2 (85 SK/m2) schválilo obecné zastupiteľstvo.
 
Nájomníci bytovej výstavby
Komisia pre prideľovanie bytov pridelila nájomné byty nasledovne:
 
 
Prízemie:
Byt č. 1 - Ján Jarábek
 
Byt č. 2 - Petronela Hrbáčiková
 
Byt č. 3 - Radoslav Tóth
 
Byt č. 4 - Janka Kršková
 
 
1. Nadzemné podlažie:
Byt č. 5 - František Čachan
 
Byt č. 6 - Marián Filin
 
Byt č. 7 - Anna Bartová
 
Byt č. 8 - Martin Tvarožek
 
Byt č. 9 - Kristína Matúšová
 
 
2. Nadzemné podlažie:
Byt č. 10 - Peter Dúcky
 
Byt č. 11 - Alexandra Šrámková
 
Byt č. 12 - Janka Škorcová
 
Byt č. 13 - Milan Kapša
 
Byt č. 14 - Darina Porubčanová
Copyright © 2009 - 2014 by Ing. Juraj Mátel piXie dESiGN. Všetky práva vyhradené. Materiály tu publikované môžu byť duševným vlastníctvom podľa Autorského zákona.